Visit the forum if you have a language query!

Translingual

Han character

(radical 124 +5, 11 strokes, cangjie input 人戈尸一一 (OISMM), four-corner 87320)

 1. feather
 2. plume
 3. wing

References

 • KangXi: page 956, character 16
 • Dai Kanwa Jiten: character 28663
 • Dae Jaweon: page 1401, character 32
 • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3345, character 5
 • Unihan data for U+7FCE

Cantonese

Hanzi

(Yale ling4)


Japanese

Kanji

Readings


Korean

Hanja

(hangeul 령>영, revised ryeong>yeong, McCune-Reischauer ryŏng>yŏng, Yale lyeng>yeng)


Mandarin

Hanzi

(pinyin líng (ling2), Wade-Giles ling2)


Vietnamese

Han character

(linh)

Readings

 • Nôm: linh, liếng, liệng, lỉnh

References

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999

Elsewhere on the web

En-En

En-It

En-Fr

En-El

En-Sp

En-Mul

En-De

OnelookIATEIATEIATEIATEProZDict.cc
WordnikIATELinguee
GoogleIATE
Last modified on 5 August 2008, at 16:07