Visit the forum if you have a language query!

Rhymes:English:Stressed on /æ/

Definition from Dictionary, a free dictionary
No mans error becomes his own Law; nor obliges him to persist in it.
Thomas Hobbes
Jump to: navigation, search

Rhymes stressed on /æ/

Notes

  • In some accents, the BATH vowel is pronounced /æ/, making words stressed on /ɑː/ rhymes for words found by following the links on this page. Rhymes obtained by following the links below assume the trap-bath split (that is, the vowel in "bath" is treated as being pronounced /ɑː/, not /æ/).
  • Rhymes obtained by following the links below do not take the bad-lad split into consideration (that is, the vowel in both "bad" is taken to be /æ/ rather than /æː/, as it is heard in some varieties of British and Australian English).
Rhymes
ending...
Example
-æb cab
-æbeɪ abbé
-æbd stabbed
-æbə ABBA
-æbəl rabble
-æbən taban
-æbə(r) jabber
-æbəs Barabbas
-æbət abbot
-æbi abbey
-æbɪd rabid
-æbɪk syllabic
-æbɪkəl syllabical
-æbɪn cabin
-æbɪŋ stabbing
-æbɪt habit
-æbəʊ Abo
-æbz abs
-ætʃ batch
-ætʃeɪ '
-ætʃə dacha
-ætʃəl satchel
-ætʃən '
-ætʃə(r) catcher
-ætʃi scratchy
-ætʃɪn '
-ætʃɪŋ hatching
-ætʃɪt hatchet
-ætʃəʊ macho
(one pronunciation)
-ætʃəs '
-ætʃt matched
-æd add
-ædeɪ '
-ædə stadda
-ædəl addle
-ædən sadden
-ædə(r) adder
-ædi caddy
-ædɪk sporadic
-ædɪkəl radical
-ædɪn Aladdin
-ædɪŋ padding
-ædɪt adit
-ædiəs Thaddeus
-ædəʊ shadow
-ædəs '
-ædz adz(e)
-æf gaff
-æfeɪ café
(UK pronunciation)
-æfə Jaffa
-æfəl raffle
-æfən '
-æfə(r) gaffer
-æfi daffy
-æfiə Mafia
-æfɪk traffic
-æfɪn Safin
-æfɪŋ '
-æfɪt '
-æfəʊ '
-æfəs '
-æfs gaffs
-æft faffed
-æɡ bag
-æɡeɪ '
-æɡd smaragd
-æɡə ragga
-æɡəl haggle
-æɡən wagon
-æɡənəl diagonal
-æɡə(r) dagger
-æɡi baggy
-æɡɪn '
-æɡɪŋ lagging
-æɡɪt '
-æɡnəl Bagnell
-æɡəʊ '
-æɡəs '
-æɡz bags
-ædʒ badge
-ædʒeɪ '
-ædʒə '
-ædʒəl Tintagel
-ædʒən '
-ædʒə(r) badger
-ædʒi cadgy
-ædʒiəl (o)esophageal
-ædʒɪk magic
-ædʒɪn '
-ædʒɪŋ '
-ædʒɪt gadget
-ædʒəʊ '
-ædʒəs '
-æʒ '
-æk back
-ækeɪ '
-ækə Dacca
-ækəl shackle
-ækən bracken
-ækənəl diaconal
-ækə(r) hacker
-æki lackey
-ækiə Slovakia
-ækɪk Bacchic
-ækɪn '
-ækɪŋ backing
-ækɪt bracket
-ækni acne
-ækəʊ whacko
-ækəs Bacchus
-ækʃən action
-ækt act
-æktɪŋ acting
-æl pal
-ælətəl palatal
-æleɪ ballet
-æld '
-ældɪk heraldic
-ældəʊ Aldo
(UK pronunciation)
-ælə Allah
-æləl '
-ælən gallon
-æləs palace
-æləst ballast
-ælənt talent
-ælə(r) pallor
-ældʒɪk nostalgic
-æli dally
-æliə Gallia
-æliəl malleal
-æliəm Valium
-æliən stallion
-æliəs malleus
-ælɪk Gallic
-ælɪn Tallinn
-ælɪŋ '
-ælɪt mallet
-ælk talc
-æləʊ fallow
-æləs callous
-ælt '
-æltəʊ alto
-ælz pals
-æm dam
-æmeɪ '
-æmbəl amble
-æmbɪk iambic
-æmbəʊ ambo
-æmd '
-æmə gamma
-æməl camel
-æmən salmon
-æmə(r) hammer
-æmi jammy
-æmiə cryptogamia
-æmiən cryptogamian
-æmiəs flammeous
-æmɪk ceramic
-æmɪn famine
-æmɪŋ jamming
-æmɪt goddammit
-æməʊ ammo
-æməs '
-æmp amp
-æmpəl ample
-æmpə(r) scamper
-æmpəʊ '
-æmpəs grampus
-æmpt stamped
-æmz dams
-æn ban
-æneɪ Manet
-ænd band
-ændəl handle
-ændi sandy
-ændiə scandia
-ændiəl prandial
-ændiəm scandium
-ændiən Scandian
-ændiəs Ozymandias
-ændɪk Icelandic
-ændɪŋ landing
-ændɪʃ brandish
-ændəʊ Dando
-ænə Anna
-ænəl panel
-ænən cannon
-ænə(r) banner
-æŋ bang
-æŋə(r) banger
-æŋi '
-æŋɪn '
-æŋɪŋ hanging
-æŋɪt '
-æŋz bangs
-æŋɡəl angle
-æŋɡən '
-æŋɡə(r) anger
-æŋɡi '
-æŋɡɪn '
-æŋɡɪŋ '
-æŋɡɪt '
-æŋɡəl angle
-æŋɡəʊ mango
-æŋɡəs Angus
-æni canny
-æniə Britannia
-æniəl spaniel
-æniən Indianian
-ænɪk manic
-ænɪkəl botanical
-ænɪmʊs magnanimous
-ænɪn tannin
-ænɪŋ canning
-ænɪt planet
-ændʒiə '
-ændʒiəl phalangeal
-ændʒiəm sporangium
-ændʒiən phalangean
-æŋk bank
-æŋkəl ankle
-æŋkən '
-æŋkə(r) banker
-æŋki hanky
-æŋkɪn Rankin
-æŋkɪŋ banking
-æŋkɪt blanket
-æŋkəʊ banco
-æŋkəs '
-æŋkt banked
-æns Vance
-ænəʊ nano-
-ænəs McManus
-ænsəl cancel
-ænsən Hanson
-ænsə(r) cancer
-ænʃən mansion
-ænsi fancy
-ænʃiən financian
-ænsɪn '
-ænsɪŋ '
-ænsɪt '
-ænsəʊ '
-ænt rant
-æntə Santa
-æntəl mantle
-æntələʊp antelope
-æntən '
-æntə(r) banter
-ænti scanty
-æntiən Kantian
-æntɪk frantic
-æntɪn '
-æntɪŋ '
-æntɪt '
-æntəʊ canto
-ænz banns
-ænzə bonanza
-ænzəl mantle
-ænzən '
-ænzə(r) Panzer
-ænzi pansy
-ænzɪŋ '
-ænzɪt transit
-ænzəʊ '
-æp cap
-æpeɪ frappé
(UK pronunciation)
-æpə kappa
-æpəl apple
-æpən happen
-æpə(r) dapper
-æpi happy
-æpɪk priapic
-æpɪn '
-æpɪŋ wrapping
-æpɪt lappet
-æpəʊ '
-æpəs '
-æps caps
-æpt apt
-æptə(r) raptor
-æptɪk haptic
-ærə arrah
-ærəl barrel
-ærən barren
-ærə(r) sharrer
-æri Harry
-æriə(r) barrier
-ærɪk Garrick
-ærɪn '
-ærɪŋ Charing
-ærɪt '
-æriəs Darius
-ærəʊ arrow
-ærəs arras
-æs gas
-æseɪ glacé
(UK pronunciation)
-æsə NASA
-æsəl tassel
-æsən '
-æsə(r) Yasser
-æʃ bash
-æʃeɪ sachet
-æʃə Sacha
-æʃəl cashel
-æʃən ashen
-æʃənəl national
-æʃə(r) rasher
-æʃi trashy
-æʃɪk Midrashic
-æʃɪn Midrashic
-æʃɪn '
-æʃɪŋ smashing
-æʃɪz ashes
-æʃɪt '
-æʃəʊ '
-æʃəs '
-æʃt smashed
-æsi sassy
-æsɪk classic
-æsɪn assassin
-æsɪŋ '
-æsɪt tacit
-æsiəs Cassius
-æsɪz gases
-æsəʊ basso
-æsəs '
-æst hast
-æstə pasta
-æstəl pastel
-æstən Aston
-æstə(r) aster
-æsti pasty (pie)
-æstɪk plastic
-æstɪn '
-æstɪŋ '
-æstɪt '
-æstəʊ antipasto
-æt bat
-æteɪ pâté
(UK pronunciation)
-ætə data (US)
-ætəl battle
-ætən batten
-ætə(r) batter
-ætə(r)n pattern
-æθ Cath
-æθeɪ Pathé
-æθə '
-æθəl '
-æθən '
-æθə(r) '
-æθi '
-æθɪk telepathic
-æθɪn '
-æθɪŋ '
-æθɪt '
-æθəʊ '
-æθəs '
-æθt '
-æθs maths
-æð '
-æðə '
-æðəl '
-æðən '
-æðə(r) gather
-æði '
-æðɪn '
-æðɪŋ '
-æðɪt '
-æðəʊ '
-æðəs '
-æðz '
-æti natty
-ætɪfaɪ ratify
-ætɪk attic
-ætɪn satin
-ætɪŋ batting
-ætɪt '
-ætəʊ gateau
(UK pronunciation)
-ætəs '
-æts bats
-ætsi patsy
-æv have
-æveɪ pavé
(UK pronunciation)
-ævd '
-ævə '
-ævəl gravel
-ævən '
-ævə(r) slaver
-ævə(r)n cavern
-ævi navvy
-ævɪn Gavin
-ævɪŋ '
-ævɪʃ lavish
-ævɪt davit
-ævəʊ '
-ævəs '
-ævz haves
-æweɪ '
-æwə '
-æwəl '
-æwən '
-æwə(r) '
-æwə(r)n '
-æwi '
-æwɪn '
-æwɪŋ '
-æwɪt '
-æks fax
-ækseɪ '
-æksə Axa
-æksəl axle
-æksən flaxen
-æksə(r) waxer
-æksi taxi
-æksɪk ataxic
-æksɪn '
-æksɪŋ taxing
-æksɪt '
-æksəʊ Paxo
-æksəs '
-ækst axed
-æz as
-æzeɪ has-a
-æzə Gazza
-æzəl dazzle
-æzən '
-æzə(r) jazzer
-æzi jazzy
-æzɪk chyazic
-æzɪn '
-æzɪŋ '
-æzɪt '
-æzɪz '
-æzmə plasma
-æzəʊ azo
(one pronunciation)
-æzəs '