Visit the forum if you have a language query!

Rhymes:English:Stressed on /ɑː/

Definition from Dictionary, a free dictionary
An idea is never given to you without you being given the power to make it reality. You must, nevertheless, suffer for it.
Richard Bach
Jump to: navigation, search

Rhymes stressed on /ɑː/

Notes

  1. In some accents, the long vowel sound /ɑː/ is pronounced /æ/, making some words stressed on /æ/ rhymes for words found by following the links on this page.
  2. In accents that have the cot-caught merger, words stressed on /ɔː/ are rhymes for words found by following the links on this page.
Rhymes
ending...
Example
-ɑː lah
-ɑːb Saab
-ɑːbə Shaba
-ɑːbə(r) '
-ɑːbɑː rum baba
-ɑːbi wasabi
-ɑːbɪn '
-ɑːbɪŋ '
-ɑːbɪt '
-ɑːbəʊ '
-ɑːbəs '
-ɑːbz Saabs
-ɑːtʃ '
-ɑːtʃeɪ Aceh
-ɑːtʃə '
-ɑːtʃə(r) '
-ɑːtʃi Saatchi
-ɑːtʃɪn '
-ɑːtʃɪŋ '
-ɑːtʃɪt '
-ɑːtʃɪz '
-ɑːtʃt '
-ɑːtʃəʊ macho
(one pronunciation)
-ɑːtʃəs '
-ɑːd baaed
-ɑːdeɪ Sade
(singer)
-ɑːdə Lada
-ɑːdə(r) '
-ɑːdi cadi
-ɑːdiə Nadia
-ɑːdɪn '
-ɑːdɪŋ '
-ɑːdɪt '
-ɑːdəʊ avocado
-ɑːdəs '
-ɑːdz '
-ɑːf half
-ɑːfeɪ '
-ɑːfə '
-ɑːfə(r) '
-ɑːfi '
-ɑːfɪn '
-ɑːfɪŋ laughing
-ɑːfɪt '
-ɑːfəʊ '
-ɑːfəs '
-ɑːfs laughs
-ɑːft craft
-ɑːftə(r) after
-ɑːɡ '
-ɑːɡeɪ '
-ɑːɡə saga
-ɑːɡə(r) lager
-ɑːɡi '
-ɑːɡɪn '
-ɑːɡɪŋ '
-ɑːɡɪt '
-ɑːɡəʊ '
-ɑːɡəs '
-ɑːɡz '
-ɑːdʒ raj
-ɑːdʒeɪ '
-ɑːdʒə raja
-ɑːdʒə(r) '
-ɑːdʒi bhajee
-ɑːdʒɪn '
-ɑːdʒɪŋ '
-ɑːdʒɪt '
-ɑːdʒɪz rajes
-ɑːdʒəʊ '
-ɑːdʒəs '
-ɑːʒ plage
-ɑːʒə '
-ɑːʒə(r) '
-ɑːʒi '
-ɑːʒɪn '
-ɑːʒɪt '
-ɑːk '
-ɑːkeɪ '
-ɑːkə Lusaka
-ɑːkəl debacle
(anglicised)
-ɑːkən kraken
-ɑːki '
-ɑːkɪn '
-ɑːkɪŋ '
-ɑːkɪt '
-ɑːkəʊ Monaco
(one pronunciation)
-ɑːkəs '
-ɑːks '
-ɑːl Dahl
-ɑːleɪ '
-ɑːlə gala
-ɑːlə(r) Mahler
-ɑːld '
-ɑːldə '
-ɑːldə(r) '
-ɑːldi '
-ɑːldɪn '
-ɑːldɪt '
-ɑːli Mali
-ɑːliə Somalia
-ɑːliən Somalian
-ɑːlɪn '
-ɑːlɪŋ '
-ɑːlɪt '
-ɑːləʊ '
-ɑːləs braless
-ɑːlt '
-ɑːltə '
-ɑːltə(r) '
-ɑːlti '
-ɑːltɪn '
-ɑːltɪt '
-ɑːlz '
-ɑːm balm
-ɑːmeɪ Kwame
-ɑːmə llama
-ɑːmən ramen
-ɑːmə(r) calmer
-ɑːmi balmy
-ɑːmiən Bahamian
-ɑːmɪn '
-ɑːmɪŋ '
-ɑːmɪt '
-ɑːməʊ '
-ɑːməs '
-ɑːmpəl sample
-ɑːmz alms
-ɑːn soutane
-ɑːneɪ '
-ɑːnə Botswana
-ɑːnə(r) Afrikaaner
-ɑːntʃ branch
-ɑːntʃə(r) rancher
-ɑːntʃi '
-ɑːnd '
-ɑːndə '
-ɑːndə(r) '
-ɑːndi '
-ɑːndɪn '
-ɑːndɪt '
-ɑːni rani
-ɑːniəm opus araneum
-ɑːniən Kiwanian
-ɑːnɪn '
-ɑːnɪŋ '
-ɑːnɪt '
-ɑːnəʊ guano
-ɑːnəs '
-ɑːns dance
-ɑːnsə '
-ɑːnsə(r) answer
-ɑːnsi '
-ɑːnsɪn '
-ɑːnsɪŋ dancing
-ɑːnsɪt '
-ɑːnt chant
-ɑːntə '
-ɑːntə(r) chanter
-ɑːnti aunty
-ɑːntiə '
-ɑːntiə(r) '
-ɑːntɪn '
-ɑːntɪŋ '
-ɑːntɪt '
-ɑːnz Afrikaans
-ɑːp '
-ɑːpeɪ '
-ɑːpə '
-ɑːpə(r) '
-ɑːpi '
-ɑːpɪn '
-ɑːpɪŋ '
-ɑːpɪt '
-ɑːpəʊ '
-ɑːpəs '
-ɑːps '
-ɑː(r) bar
-ɑːreɪ Harare
-ɑːrə Lara
-ɑːrə(r) '
-ɑː(r)b barb
-ɑː(r)beɪ '
-ɑː(r)bə '
-ɑː(r)bəl garble
-ɑː(r)bən carbon
-ɑː(r)bə(r) barber
-ɑː(r)bi barbie
-ɑː(r)bɪn '
-ɑː(r)bɪŋ '
-ɑː(r)bɪt '
-ɑː(r)bəʊ Garbo
-ɑː(r)bəs '
-ɑː(r)bz barbs
-ɑː(r)tʃ march
-ɑː(r)tʃeɪ '
-ɑː(r)tʃə '
-ɑː(r)tʃəl '
-ɑː(r)tʃən '
-ɑː(r)tʃə(r) archer
-ɑː(r)tʃi starchy
-ɑː(r)tʃɪn '
-ɑː(r)tʃɪŋ overarching
-ɑː(r)tʃɪt '
-ɑː(r)tʃɪz arches
-ɑː(r)tʃəʊ '
-ɑː(r)tʃəs '
-ɑː(r)tʃt arched
-ɑː(r)d card
-ɑː(r)deɪ '
-ɑː(r)də '
-ɑː(r)dəl Ardal
-ɑː(r)dən garden
-ɑː(r)də(r) larder
-ɑː(r)di lardy
-ɑː(r)diə cardia
-ɑː(r)dɪn '
-ɑː(r)dɪŋ Harding
-ɑː(r)dɪt '
-ɑː(r)dəʊ '
-ɑː(r)dəs '
-ɑː(r)dz cards
-ɑː(r)f scarf
-ɑː(r)feɪ '
-ɑː(r)fə '
-ɑː(r)fəl snarfle
-ɑː(r)fən '
-ɑː(r)fə(r) '
-ɑː(r)fi '
-ɑː(r)fɪn '
-ɑː(r)fɪŋ '
-ɑː(r)fɪt '
-ɑː(r)fəʊ '
-ɑː(r)fəs '
-ɑː(r)fs '
-ɑː(r)ɡ '
-ɑː(r)ɡeɪ margay
(one pronunciation)
-ɑː(r)ɡə '
-ɑː(r)ɡəl gargle
-ɑː(r)ɡən bargain
-ɑː(r)ɡə(r) shargar
-ɑː(r)ɡi '
-ɑː(r)ɡɪn '
-ɑː(r)ɡɪŋ '
-ɑː(r)ɡɪt '
-ɑː(r)ɡəʊ cargo
-ɑː(r)ɡəs Argus
-ɑː(r)ɡz '
-ɑː(r)dʒ barge
-ɑː(r)dʒeɪ '
-ɑː(r)dʒə '
-ɑː(r)dʒəl argel
-ɑː(r)dʒən '
-ɑː(r)dʒə(r) charger
-ɑː(r)dʒi argy-bargy
-ɑː(r)dʒɪk lethargic
-ɑː(r)dʒɪn margin
-ɑː(r)dʒɪŋ '
-ɑː(r)dʒɪt '
-ɑː(r)dʒɪz barges
-ɑː(r)dʒəʊ '
-ɑː(r)dʒəs '
-ɑː(r)ʒ '
-ɑː(r)ʒə '
-ɑː(r)ʒəl '
-ɑː(r)ʒən '
-ɑː(r)ʒə(r) '
-ɑː(r)ʒi '
-ɑː(r)ʒɪn '
-ɑː(r)ʒɪŋ '
-ɑː(r)ʒɪt '
-ɑːri sari
-ɑːrɪn '
-ɑːrɪŋ sparring
-ɑːriz saris
-ɑː(r)k ark
-ɑː(r)keɪ parquet
(UK pronunciation)
-ɑː(r)kə parka
-ɑː(r)kəl sparkle
-ɑː(r)kən darken
-ɑː(r)kə(r) barker
-ɑː(r)ki parky
-ɑː(r)kiə Clarkia
-ɑː(r)kɪk anarchic
-ɑː(r)kɪn '
-ɑː(r)kɪŋ Barking
-ɑː(r)kɪt '
-ɑː(r)kəʊ Marco
-ɑː(r)kəs Marcus
-ɑː(r)ks arks
-ɑː(r)kt marked
-ɑː(r)l snarl
-ɑː(r)leɪ parlay
(one pronunciation)
-ɑː(r)lə Carla
-ɑː(r)ləl '
-ɑː(r)lən '
-ɑː(r)lə(r) parlour
-ɑː(r)ld gnarled
-ɑː(r)ldə '
-ɑː(r)ldə(r) '
-ɑː(r)ldi '
-ɑː(r)ldɪn '
-ɑː(r)ldɪt '
-ɑː(r)li barley
-ɑː(r)lɪk garlic
-ɑː(r)lɪn marlin
-ɑː(r)lɪŋ darling
-ɑː(r)lɪt '
-ɑː(r)ləʊ Marlowe
-ɑː(r)ləs parlous
-ɑː(r)lz snarls
-ɑː(r)lt '
-ɑː(r)ltə '
-ɑː(r)ltən Carlton
-ɑː(r)ltə(r) '
-ɑː(r)lti '
-ɑː(r)ltɪn '
-ɑː(r)ltɪt '
-ɑː(r)m arm
-ɑː(r)meɪ '
-ɑː(r)mə karma
-ɑː(r)məl Carmel
-ɑː(r)mən barman
(one pronunciation)
-ɑː(r)mə(r) farmer
-ɑː(r)mi army
-ɑː(r)mɪk karmic
-ɑː(r)mɪn '
-ɑː(r)mɪŋ charming
-ɑː(r)mɪt '
-ɑː(r)məʊ '
-ɑː(r)məs '
-ɑː(r)mz arms
-ɑː(r)n barn
-ɑː(r)neɪ '
-ɑː(r)nə varna
-ɑː(r)nəl carnal
-ɑː(r)nən '
-ɑː(r)nə(r) garner
-ɑː(r)ndə(r) '
-ɑː(r)nd '
-ɑː(r)ndə '
-ɑː(r)ndi '
-ɑː(r)ndɪn '
-ɑː(r)ndɪt '
-ɑː(r)ni Arnie
-ɑː(r)niə Narnia
-ɑː(r)nɪn '
-ɑː(r)nɪŋ '
-ɑː(r)nɪt '
-ɑː(r)nəʊ Arno
-ɑː(r)nəs farness
-ɑː(r)nt aren't
-ɑː(r)ntə '
-ɑː(r)ntə(r) '
-ɑː(r)nti '
-ɑː(r)nz barns
-ɑːrəʊ Poirot
-ɑː(r)p carp
-ɑː(r)peɪ '
-ɑː(r)pə ARPA
-ɑː(r)pəl carpal
-ɑː(r)pən sharpen
-ɑː(r)pə(r) sharper
-ɑː(r)pi harpy
-ɑː(r)pɪk Harpic
-ɑː(r)pɪn '
-ɑː(r)pɪŋ carping
-ɑː(r)pɪt carpet
-ɑː(r)pəʊ Harpo
-ɑː(r)pəs carpus
-ɑː(r)ps carps
-ɑː(r)pt carped
-ɑː(r)s farce
-ɑː(r)seɪ '
-ɑː(r)sə '
-ɑː(r)səl parcel
-ɑː(r)sən arson
-ɑː(r)sə(r) '
-ɑː(r)ʃ marsh
-ɑː(r)ʃeɪ '
-ɑː(r)ʃə Marsha
-ɑː(r)ʃəl martial
-ɑː(r)ʃən Martian
-ɑː(r)ʃə(r) harsher
-ɑː(r)ʃi marshy
-ɑː(r)ʃɪn '
-ɑː(r)ʃɪŋ '
-ɑː(r)ʃɪz marshes
-ɑː(r)ʃɪt '
-ɑː(r)ʃəʊ '
-ɑː(r)ʃəs '
-ɑː(r)ʃt '
-ɑː(r)si Marcie
-ɑː(r)siə tarsia
-ɑː(r)sɪk carsick
-ɑː(r)sɪn '
-ɑː(r)sɪŋ '
-ɑː(r)sɪz farces
-ɑː(r)sɪt '
-ɑː(r)siəs Tarsius
-ɑː(r)səʊ '
-ɑː(r)səs tarsus
-ɑː(r)st karst
-ɑː(r)stə '
-ɑː(r)stə(r) '
-ɑː(r)sti '
-ɑː(r)stɪn '
-ɑː(r)stɪŋ '
-ɑː(r)stɪt '
-ɑː(r)stəʊ '
-ɑː(r)t art
-ɑː(r)teɪ '
-ɑː(r)tə '
-ɑː(r)təl startle
-ɑː(r)tən carton
-ɑː(r)tə(r) garter
-ɑː(r)θ hearth
-ɑː(r)θə Martha
-ɑː(r)θəl '
-ɑː(r)θən '
-ɑː(r)θə(r) Arthur
-ɑː(r)θi '
-ɑː(r)θɪn '
-ɑː(r)θɪŋ '
-ɑː(r)θɪt '
-ɑː(r)θəʊ '
-ɑː(r)θəs '
-ɑː(r)θs hearths
-ɑː(r)θt '
-ɑː(r)ð '
-ɑː(r)ðə '
-ɑː(r)ðəl '
-ɑː(r)ðən '
-ɑː(r)ðə(r) farther
-ɑː(r)ði '
-ɑː(r)ðɪn '
-ɑː(r)ðɪŋ farthing
-ɑː(r)ðɪt '
-ɑː(r)ðəʊ '
-ɑː(r)ðəs '
-ɑː(r)ðz '
-ɑː(r)ti arty
-ɑː(r)tɪk artic
-ɑː(r)tɪkəl article
-ɑː(r)tɪn martin
-ɑː(r)tɪŋ karting
-ɑː(r)tɪt '
-ɑː(r)təʊ esparto
-ɑː(r)təs '
-ɑː(r)ts arts
-ɑː(r)v carve
-ɑː(r)veɪ '
-ɑː(r)və larva
-ɑː(r)vəl marvel
-ɑː(r)vən Caernarfon
-ɑː(r)və(r) carver
-ɑː(r)vi Harvey
-ɑː(r)vɪn Marvin
-ɑː(r)vɪŋ starving
-ɑː(r)vɪt '
-ɑː(r)vəʊ arvo
-ɑː(r)vəs '
-ɑː(r)vz carves
-ɑː(r)z parse
-ɑː(r)zeɪ '
-ɑː(r)zə '
-ɑː(r)zəl '
-ɑː(r)zən '
-ɑː(r)zə(r) parser
-ɑː(r)zi karsey
-ɑː(r)zɪn '
-ɑː(r)zɪŋ '
-ɑː(r)zɪz parses
-ɑː(r)zɪt '
-ɑː(r)zəʊ '
-ɑː(r)zəs '
-ɑːs brass
-ɑːseɪ '
-ɑːsə Lhasa
-ɑːsəl castle
-ɑːsən fasten
-ɑːsə(r) '
-ɑːʃ moustache
-ɑːʃeɪ '
-ɑːʃə '
-ɑːʃə(r) '
-ɑːʃi Akashi
-ɑːʃɪn '
-ɑːʃɪŋ '
-ɑːʃɪz '
-ɑːʃɪt '
-ɑːʃəʊ '
-ɑːʃəs '
-ɑːsi brassy
-ɑːsɪn '
-ɑːsɪŋ '
-ɑːsɪz passes
-ɑːsɪt '
-ɑːsəʊ '
-ɑːsəs '
-ɑːst past
-ɑːstə '
-ɑːstə(r) master
-ɑːsti nasty
-ɑːstɪn '
-ɑːstɪŋ casting
-ɑːstɪt '
-ɑːstəʊ Plaistow
-ɑːt baht
-ɑːteɪ '
-ɑːtə data
(Australia,
US, UK formal
)
-ɑːtə(r) '
-ɑːθ bath
-ɑːθə '
-ɑːθə(r) '
-ɑːθi '
-ɑːθɪn '
-ɑːθɪŋ '
-ɑːθɪt '
-ɑːθəʊ '
-ɑːθəs '
-ɑːθs '
-ɑːð '
-ɑːðə '
-ɑːðə(r) rather
-ɑːði '
-ɑːðɪn '
-ɑːðɪŋ '
-ɑːðɪt '
-ɑːðəʊ fado
-ɑːðəs '
-ɑːðz baths
-ɑːti coati
-ɑːtɪn '
-ɑːtɪŋ '
-ɑːtɪt '
-ɑːtəʊ legato
-ɑːtəs '
-ɑːts bahts
-ɑːv halve
-ɑːveɪ ave
-ɑːvə lava
-ɑːvə(r) palaver
-ɑːvi '
-ɑːvɪk Slavic
-ɑːvɪn '
-ɑːvɪŋ '
-ɑːvɪt '
-ɑːvəʊ bravo
-ɑːvəs '
-ɑːvz halves
-ɑːweɪ Yahweh
-ɑːz vase
(British)
-ɑːzeɪ '
-ɑːzə plaza
-ɑːzə(r) '
-ɑːzi Stasi
-ɑːzɪn '
-ɑːzɪŋ '
-ɑːzɪz vases
(British)
-ɑːzɪt '
-ɑːzəʊ '
-ɑːzəs '