Visit the forum if you have a language query!

Rhymes:English:Stressed on /ʌ/

Definition from Dictionary, a free dictionary
The golden moments in the stream of life rush past us, and we see nothing but sand; the angels come to visit us, and we only know them when they are gone.
George Eliot
Jump to: navigation, search

Rhymes stressed on /ʌ/

Rhymes
ending...
Example
-ʌb cub
-ʌbə bubba
-ʌbəl bubble
-ʌbəlju W
-ʌbən '
-ʌbə(r) rubber
-ʌbə(r)n stubborn
-ʌbi hubby
-ʌbɪn '
-ʌbɪŋ drubbing
-ʌbɪt '
-ʌbəʊ '
-ʌbz clubs
-ʌtʃ much
-ʌtʃə '
-ʌtʃəl '
-ʌtʃən scutcheon
-ʌtʃə(r) toucher
-ʌtʃi duchy
-ʌtʃɪn '
-ʌtʃɪŋ touching
-ʌtʃɪt '
-ʌtʃɪz clutches
-ʌtʃəʊ '
-ʌtʃt touched
-ʌd mud
-ʌdʒən blugeon
-ʌdə '
-ʌdəl muddle
-ʌdən sudden
-ʌdə(r) rudder
-ʌdi ruddy
-ʌdɪn '
-ʌdɪŋ flooding
-ʌdɪt '
-ʌdəʊ '
-ʌdz suds
-ʌf muff
-ʌfə '
-ʌfəl muffle
-ʌfən toughen
-ʌfə(r) buffer
-ʌfi puffy
-ʌfɪn muffin
-ʌfɪŋ puffing
-ʌfɪt '
-ʌfəʊ '
-ʌfs muffs
-ʌft tuft
-ʌɡ mug
-ʌɡə '
-ʌɡəl snuggle
-ʌɡən Cadogan
-ʌɡə(r) mugger
-ʌɡi muggy
-ʌɡɪn '
-ʌɡɪŋ mugging
-ʌɡɪt '
-ʌɡəʊ '
-ʌɡz mugs
-ʌdʒ judge
-ʌdʒə '
-ʌdʒəl cudgel
-ʌdʒən '
-ʌdʒə(r) '
-ʌdʒi budgie
-ʌdʒɪn '
-ʌdʒɪŋ judging
-ʌdʒɪt budget
-ʌdʒɪz Judges
-ʌdʒəʊ '
-ʌʒ '
-ʌk muck
-ʌkə pukka
-ʌkəl buckle
-ʌkən Buchan
-ʌkə(r) pucker
-ʌki mucky
-ʌkɪn '
-ʌkɪŋ bucking
-ʌkɪt bucket
-ʌkəʊ stucco
-ʌkəs ruckus
-ʌkʃən ruction
-ʌkt duct
-ʌl mull
-ʌld '
-ʌldə '
-ʌldəl '
-ʌldən '
-ʌldə(r) Mulder
-ʌldi '
-ʌldəʊ '
-ʌlə '
-ʌləl '
-ʌlən sullen
-ʌlə(r) color,
colour
-ʌli sully
-ʌlɪn '
-ʌlɪŋ culling
-ʌlɪt mullet
-ʌləʊ '
-ʌlt cult
-ʌltə '
-ʌltəl '
-ʌltən sultan
-ʌltə(r) '
-ʌlti multi-
-ʌlz mulls
-ʌm hum
-ʌmbə rumba
-ʌmbəl humble
-ʌmbəʊ jumbo
-ʌmbə(r) Humber
-ʌmə '
-ʌməl pummel
-ʌmən summon
-ʌmə(r) summer
-ʌmi mummy
-ʌmɪn cumin
(one pronunciation)
-ʌmɪŋ drumming
-ʌmɪt summit
-ʌməʊ '
-ʌmp bump
-ʌmpəl crumple
-ʌmpə(r) bumper
-ʌmpəʊ '
-ʌmpt bumped
-ʌmz hums
-ʌn run
-ʌnə stunna
-ʌntʃ bunch
-ʌntʃən luncheon
-ʌntʃɪŋ lunching
-ʌntʃəʊ '
-ʌnd fund
-ʌndə '
-ʌndəl trundle
-ʌndən London
-ʌndə(r) under
-ʌndi Grundy
-ʌndɪn '
-ʌndɪŋ funding
-ʌndɪt pundit
-ʌndəʊ '
-ʌnəl funnel
-ʌnən '
-ʌnə(r) runner
-ʌŋ hung
-ʌŋə '
-ʌŋəl '
-ʌŋən '
-ʌŋə(r) '
-ʌŋi dungy
-ʌŋɪn '
-ʌŋɪŋ bunging
-ʌŋɪt '
-ʌŋɡə '
-ʌŋɡəl bungle
-ʌŋɡən '
-ʌŋɡə(r) hunger
-ʌŋɡi '
-ʌŋɡɪn '
-ʌŋɡɪŋ '
-ʌŋɡɪt '
-ʌŋɡəʊ Mungo
-ʌŋɡəs fungus
-ʌŋz rungs
-ʌni runny
-ʌnɪn '
-ʌnɪŋ running
-ʌnɪt punnet
-ʌŋk hunk
-ʌŋkə '
-ʌŋkəl uncle
-ʌŋkən sunken
-ʌŋkə(r) bunker
-ʌŋki hunky
-ʌŋkɪn Junkin
-ʌnkɪŋ dunking
-ʌŋkɪt junket
-ʌŋkəʊ unco
-ʌŋks trunks
-ʌŋkʃən function
-ʌŋkt junked
-ʌnəʊ '
-ʌns dunce
-ʌnsə '
-ʌnsəl '
-ʌnsən Bunsen
-ʌnsə(r) '
-ʌnsi Runcie
-ʌnsɪn '
-ʌnsɪŋ '
-ʌnsɪt '
-ʌnsəʊ '
-ʌnt hunt
-ʌntə '
-ʌntəl '
-ʌntən Bunton
-ʌntə(r) hunter
-ʌnti Bunty
-ʌntɪn '
-ʌntɪŋ bunting
-ʌntɪt '
-ʌntəʊ '
-ʌnts hunts
-ʌnθ month
-ʌnθə '
-ʌnθəl '
-ʌnθən '
-ʌnθə(r) '
-ʌnθi '
-ʌnθɪŋ '
-ʌnθs months
-ʌnz runs
-ʌp cup
-ʌpə cuppa
-ʌpəl couple
-ʌpən '
-ʌpə(r) supper
-ʌpi puppy
-ʌpɪn '
-ʌpɪŋ supping
-ʌpɪt puppet
-ʌpəʊ '
-ʌps cups
-ʌpt cupped
-ʌrə borough
(UK pronunciation)
-ʌrəl Burrell
-ʌrən Curren
-ʌrə(r) '
-ʌri hurry
-ʌriə(r) worrier
-ʌrɪn '
-ʌrɪŋ '
-ʌrɪt turret
-ʌrəʊ burrow
-ʌs bus
-ʌsə '
-ʌsəl bustle
-ʌsən '
-ʌsə(r) '
-ʌʃ lush
-ʌʃə Russia
-ʌʃəl '
-ʌʃən Russian
-ʌʃə(r) usher
-ʌʃi mushy
-ʌʃɪn '
-ʌʃɪŋ rushing
-ʌʃɪt '
-ʌʃɪz rushes
-ʌʃəʊ '
-ʌʃəs luscious
-ʌʃt rushed
-ʌsi fussy
-ʌsɪk prussic
-ʌsɪn '
-ʌsɪŋ fussing
-ʌsɪt russet
-ʌsɪz buses
-ʌsəʊ '
-ʌst must
-ʌstə '
-ʌstəl '
-ʌstən '
-ʌstə(r) muster
-ʌsti musty
-ʌstɪk rustic
-ʌstɪn Dustin
-ʌstɪŋ rusting
-ʌstɪt '
-ʌstəʊ gusto
-ʌt but
-ʌtə '
-ʌtəl subtle
-ʌtən button
-ʌtə(r) butter
-ʌθ doth
-ʌθə '
-ʌθəl '
-ʌθən '
-ʌθə(r) '
-ʌθi '
-ʌθɪn '
-ʌθɪŋ nothing
-ʌθɪt '
-ʌθəʊ '
-ʌθt '
-ʌð '
-ʌðə '
-ʌðəl '
-ʌðən '
-ʌðə(r) other
-ʌði '
-ʌðɪn '
-ʌðɪŋ '
-ʌðɪt '
-ʌðəʊ '
-ʌti putty
-ʌtɪn shut-in
-ʌtɪŋ cutting
-ʌtɪt '
-ʌtəʊ '
-ʌts futz
-ʌv love
-ʌvə '
-ʌvəl shovel
-ʌvən oven
-ʌvə(r) lover
-ʌvə(r)n govern
-ʌvi lovey
-ʌvɪn love-in
-ʌvɪŋ loving
-ʌvɪt covet
-ʌvəʊ '
-ʌvz loves
-ʌks tux
-ʌksə '
-ʌksəl '
-ʌksən '
-ʌksə(r) '
-ʌksi '
-ʌksɪn '
-ʌksɪŋ '
-ʌksɪt '
-ʌksɪz tuxes
-ʌksəʊ '
-ʌkst '
-ʌz buzz
-ʌzə '
-ʌzəl muzzle
-ʌzən dozen
-ʌzə(r) buzzer
-ʌzi fuzzy
-ʌzɪn '
-ʌzɪŋ buzzing
-ʌzɪt '
-ʌzɪz buzzes
-ʌzəʊ '