Visit the forum if you have a language query!

yuyan

Definition from Dictionary, a free dictionary
Life is an uphill business for the guy who's not on the level.
John Welsh
Jump to: navigation, search

Mandarin

Noun

yuyan (Pinyin yǔyán)

  1. 语言: language
    Zhongguo yinggai you yi zhong tǒngyī de yuyan. — "China should have a unified language."
    wenzi shi jilu yuyan de gongju. — Written language is a tool for recording spoken language.
    (wénzì shì jìlù yǔyán de gōngjù. — 文字是记录语言的工具.)

Noun

yuyan (Pinyin yùyán)

  1. 寓言: allegory; parable; fable
  2. 预言: prophecy; prediction

Verb

yuyan (Pinyin yùyán)

  1. 预言: prophesize; predict; foretell

Elsewhere on the web

En-En

En-It

En-Fr

En-El

En-Sp

En-Mul

En-De

OnelookIATEIATEIATEIATEProZDict.cc
WordnikIATELinguee
GoogleIATE